Programul evenimentului

Keynotes:

(3 Decembrie – 5 Decembrie)

✓ Lore Korbei

 „Suntem un singur eveniment?!”

Procesul de la „eu” către „noi” și viceversa

În întrevederea cu P. Tillich din 1966, C.R. Rogers a spus că omul este „social fără speranță”, că el/ ea are o aspirație profundă către a fi în relații.

E. T. Gendlin a repetat adesea faptul că specia preferată a omului este omul, lucru bine știut și în dezvoltarea copilului. El a mai subliniat și că noi suntem organisme vii aflate într-un permanent schimb, într-o interacțiune continuă, adică „un singur eveniment”.

Dar diferențierile trebuie făcute pentru a ne înțelege între noi – inclusiv referitor la aspecte ce țin de intoleranță și agresivitate. Atât Rogers, cât și Gendlin au fost de acord că ceea ce este cel mai individual este totodată și cel mai universal; amândoi au recunoscut specificitatea extremă a fiecărui individ. Stabilind acest preambul, care ar fi implicațiile și provocările în practica noastră psihoterapeutică, precum și în cazul situației pandemice pe care o traversăm?

Bio

Lore Korbei, DSA, Master of Science

Psihoterapeut centrat pe persoană în Viena din 1986, supervizor și formator (OGWG) din 1996; coordonatoare a Focusing-ului în Austria, desemnată de către Institutul de Focusing din New York în 2001. A publicat articole într-o serie de cărți și reviste: pentru supervizare, pentru diverse tehnici terapeutice: encounter, visele în Focusing, perspectiva integrată centrată pe persoană – Focusing.

✓ Sheila Haugh
 „Suntem o planetă mică, dar cu o mare speranță”

Fotografiile din spațiu ne arată cât de frumoasă este planeta noastră în comparație cu cele pe care le vedem în jurul nostru. Nuanțele de verde, galben, albastru și alb ale uscatului, ale oceanelor și atmosferei dau naștere unor imagini impresionante, de neuitat. Plutim într-un spațiu întunecat și rece, fără a avea certitudinea că mai există viață altundeva decât pe planeta noastră.

Am trăit aici pe Pământ o perioadă fără precedent; perioadă care ne-a distanțat unii de ceilalți. Am simțit nesiguranță și teamă, și mulți sunt cei care au suferit o pierdere. Așa cum era de așteptat, în pandemie mulți dintre noi s-au simțit uneori singuri, temători sau intoleranți cu alții. În același timp, pandemia ne-a învățat să fim mai altruiști și preocupați față de ceilalți. Am văzut și am apreciat acțiuni de într-ajutorare și sprijin; milioane de alte fapte bune și caritabile rămân văzute și apreciate doar de către cei ale căror vieți sunt salvate sau susținute de către acele fapte.

În acest discurs voi prezenta o perspectivă care explică felul cum principiul organizator dat de tendința formativă ne ajută să ne găsim locul în Univers, și cum putem privi evoluția și viitorul nostru ca specie. Voi vorbi despre cum, la un nivel „micro”, tendința la actualizare ne susține, atât ca indivizi, cât și ca grup, să răspundem lumii în care trăim. Provocarea prezentului, în raport cu singurătatea, intoleranța, pandemia și criza climatică – este aceea de a întâmpina deceniile care urmează cu speranțe realiste, care să ne ofere energie și asumare.

Bio

Sheila Haugh este psihoterapeut centrat pe persoană, supervizor și mediator. A fost Președinta Asociației Britanice a Abordării Centrată pe Persoană, și este membru în consiliul Asociației Mondiale a Psihoterapiilor Centrate pe Persoană și Experiențiale (WAPCEP). Este autoarea a numeroase lucrări, a fost co-editor al mai multor cărți despre practica și teoria centrată pe persoană, iar recent a revizuit cartea lui Tony Merry, A învăța și a fi – în consilierea centrată pe persoană” (2020).

✓ Greet Vanaerschot

 „Singurătate și intoleranță: fenomene sociale sau nevoi de bază neîndeplinite?”

Oare singurătatea și intoleranța sunt fenomene sociale care se află în corelație cu o societate mai individualistă, aflată într-o permanentă schimbare? Sau sunt expresia unor nevoi umane de bază care încă nu au fost îndeplinite? Este singurătatea legată de lipsa contactelor sociale? Sau poți să te simți singur și cu o mulțime de prieteni în jurul tău? Cât despre intoleranță – oare devine tot mai accentuată în societatea noastră? Iar asta este o consecință a lipsei de empatie pentru semenii noștri? Dacă este așa, atunci din ce motive își pierd oamenii empatia unii pentru ceilalți?

Voi aborda toate aceste întrebări în discursul meu. Dacă putem înțelege ce semnifică singurătatea și intoleranța, cât și ce factori le determină, vom fi mai abili în a explora aceste sentimente în lucrul cu clienții noștri și îi vom ajuta să se conecteze mai bine cu ceilalți și cu sine.

Bio

Greet Vanaerschot, PhD, este psiholog clinician și psihoterapeut experiențial centrat pe persoană. Predă cursuri de psihoterapie și este coordonatoarea programelor de formare în psihoterapie la Universitatea din Anvers, Belgia, și lector principal în programele de formare în psihoterapie RINO din Utrecht, Olanda. De asemenea, își desfășoară activitatea în practica privată.

A publicat mai multe articole și capitole în cărți de psihoterapie centrată pe persoană și experiențială; este una dintre editorii Manualului de psihoterapie centrată pe persoană și experiențială” (Liaeter, G. Vanaerschot, G. Snijders, J.A. &Takens, R.J., 2008 – Olanda) și editor principal al cărților olandeze Empatia, arma secretă a psihiatrilor și psihologilor” (Vanaerschot, G., Nicolai, N. &Hebbrech, M., 2015) și Supervizarea ca proces” (Vanaerschot, G., Nicolai, N., &Daansen, P., 2021).

Masă Rotundă:

✓ Etică
✓ Cercetare

Pre-Simpozion

(2 Decembrie)

✓ Manu Bazzano
„How to Make Love to Your Data: A Short Course on Post-qualitative Research and the Person-Centred Approach”/ „Cum să îți iubești statisticile: Un scurt curs despre cercetarea post-calitativă și Abordarea Centrată pe Persoană”

✓ Jo Hilton
„Telling our Stories – Re(storying), Re(searching) and Re(discovering)”/ „Împărtășindu-ne poveștile – Re(povestirea), Re(căutarea) și Re(descoperirea)”

Post-Simpozion

(6 Decembrie)

✓ Workshop cu Leonore Langner
„Making Contact – Pre-Therapy in Person-Centred Practice” / „A fi în contact – Pre-Terapia în practica abordării centrate pe persoană”
✓ Dion Van Werde
„Pre-Therapy and Working with Moments of Contact Loss”/ „Pre-Terapia și lucrul cu momentele de pierderea contactului”

O zi două castele

(2 Decembrie)

Pe data de 2 decembrie 2021 petreceți o zi incredibilă cu acest tur, pornind de la București către Castelul Peleș și Castelul Bran. Castelul Bran situat în Transilvania este renumit la nivel mondial pentru legătura sa cu mitul lui Dracula, iar Castelul Peleș fostă reședință a familiei regale române se numără printre cele mai frumoase castele din Europa. Bucurați-vă de o plimbare uluitoare prin Carpați și o plimbare pe jos prin fermecătorul oraș Brașov urmată de un delicios prânz tradițional românesc, pentru a completa o experiență memorabilă.

Timetable

Keynotes:

(3 December – 5 December)

✓ Lore Korbei
„We are One Event?!”

The Process from I to we and the other way around

In the 1966 discussion with P. Tillich, C.R. Rogers stated that the human being is “hopeless social”, that he/she has a deeply rooted longing for relations.

E.T. Gendlin kept repeating that the preferred species for the human being is the human being, a fact also well known in the development of  the child. And he made clear that we are living bodies in continuous exchange, continous interaction with, i.e. one event.

But distinctions are to be made for the sake of “understanding” each other- including our intolerance and aggression.Both, Rogers and Gendlin, agreed on the idea  that the most personal is the most universal, both acknowledged the radical subjectivity of the individual. With this preamble – what are the implications for and what are the challenges of our daily psychotherapeutical work – as well in this pandemic situation?

Bio

Lore Korbei, DSA, MSC

Person-Centred Psychotherapist in Vienna since 1986, supervisor and trainer (ÖGWG) since 1996; Focusing coordinator for Austria nominated at the Focusing Institute New York since 2001.

Article in several relevant books and magazines: for supervision, different psychotherapeutical methods: encounter, dreams and focusing, Person-Centred including Focusing.

✓ Sheila Haugh

„We’re a Little Planet with a Lot of Hope”

Pictures from space show how beautiful our planet looks compared to those we can see around us. The colours of greens, yellows, blues and whites of our land, oceans and atmosphere create iconic pictures of planet earth that linger in our memory. We whirl around in a dark, cold space with no certain knowledge of any life existing other than our own. Down on planet earth we have been living through unprecedented times; times that have separated us from each other. We have experienced uncertainty and fear and many of us have experienced loss. Unsurprisingly, the pandemic has found many of us sometimes lonely, fearful and intolerant of the other. At the same time, the pandemic has shown us to be altruistic and concerned for the other. Many acts of concern and support are seen and applauded; millions and millions of other small acts of support and kindness go unreported and unnoticed other than by those whose lives are impacted and saved by these acts.

In this keynote I will present a view that the organising principle of the formative tendency helps us find a place in the universe and how we might view our progress and future as a species. I will consider how, on the micro level, the actualising tendency equips us  individually and as a group to respond to the world we find ourselves facing. The challenge of today in the face of loneliness, intolerance, pandemic and climate crisis is how we meet the coming decades with a realistic hope that brings energy and commitment.

Bio

Sheila Haugh is a person-centred therapist, supervisor and facilitator. A previous Chair of the British Association for the Person-Centred Approach and board member of the World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapies (WAPCEP). She is the author of a number of papers, has co-edited bookson person-centred theory and practice and most recently updated Learning and Being in Person-Centred Counselling (2020) by Tony Merry.

✓ Greet Vanaerschot
„Loneliness and Intolerance: Social Phenomena or Unmet Basic Needs?”

Are loneliness and intolerance social phenomena associated with a changing, more individualistic society? Or are they expressions of basic human needs that haven’t been met yet?

Is loneliness related to a lack of social contact? Or can you also feel lonely with a lot of friends around you? And what about intolerance? Is it increasing in our society? Is this related to lack of empathy for our fellow human beings? If so, what makes people lose their empathy for each other? I would like to address these questions in my lecture. If we better understand what loneliness and intolerance mean and which factors play a role in these, we can also better explore this with our clients and help them to find ways to connect more with others and with themselves.

Bio

Greet Vanaerschot, PhD., is clinical psychologist and person-centered experiential psychotherapist. She is professor of psychotherapy and coordinator of the psychotherapy training programs at the University of Antwerp, Belgium, and chief lecturer at the RINO psychotherapy training programs in Utrecht, The Netherlands.  She also works in private practice.

She published a lot of articles and chapters in books on person-centered and experiential psychotherapy, is one of the editors of the Dutch Handbook on person-centered and experiential psychotherapy (Lietaer, G., Vanaerschot, G.,Snijders, J.A., & Takens, R.J., 2008); and chief editor of the Dutch books Empathy, the secret weapon of psychiatrists and psychologists(Vanaerschot, G., Nicolai, N., & Hebbrecht, M., 2015) and Supervision as a process (Vanaerschot, G., Nicolai, N., & Daansen, P., 2021)

Round table:

✓ Etics
✓ Research

Pre-Symposium

(2 December)

✓ Manu Bazzano

„A short course on Post-qualitative Research and the Person-Centred Approach”

Despite their considerable differences, both quantitative and qualitative research now operate within the positivist paradigm which now governs the world of psychotherapy. Both methods fall short in capturing and embodying the intricacies, complexities and multiplicities of organismic human experience. This short course will provide participants with the knowledge and the tools to explore a third, nascent (non)modality: post-qualitative research, a mode of inquiry which draws on post-structuralism and Critical Theory and applies some of these ideas to psychotherapy, in particular to person-centred and experiential therapies.

The course will be experiential, theoretical and will include writing exercises. Participants are invited to bring one particular topic of research they wish to explore.

Bio

Manu Bazzano, PhD., is an author, psychotherapist/supervisor in private practice and an internationally recognized lecturer and facilitator. Among his books: Re-Visioning Existential Therapy (2020) Nietzsche and Psychotherapy (2019); Re-visioning Person-centred Therapy (2018); Zen and Therapy (2017) Therapy and the Counter-tradition (2016); After Mindfulness (2014); Spectre of the Stranger (2012); Buddha is Dead (2006);. He has been co-editor of Person-Centred and Experiential Psychotherapies Journal and is associate editor of Self & Society – Journal of Humanistic Psychology.

✓ Jo Hilton

Telling Our Stories – Re(storying), Re(searching) and Re(discovering)

Counselling and psychotherapy are forms of practice that rely on the experience of communicating our story to another person, whether we do that in our words, in our silences, in pictures or in the way that we use our body. We find ways of symbolising our emotions, desires and needs, and those aspects of the world, whether they be ideas, rules or living things that we hold dear. 

When we story our world, search and discover, we are doing the work of the re(searcher). When we restrict our curiosity to topics that can be squashed into numerical tables, or restricted to subjects that we feel comfortable in sharing, we might be missing something of value. 

This session is about giving ourselves permission to be open to a wide range of forms of research and to enquire how that might make a contribution to learning.  We’ll trouble the ways in which we can conceptualise power within research, and consider how we might strengthen those voices (including our own) that can easily remain unheard. 

We’ll look at some of the history of ‘truth claims’ – how different ways of conducting research have contributed to the wider pool of learning in different ways. We’ll look at what is expected of us when we move from what we might see as the simple act of telling our story into an autoethnography, or when a piece of writing becomes ‘writing as a form of enquiry’. We’ll also look at re-claiming the ‘case study’ and how a case study can make a difference.  

There will be a chance to work together, with short, focusedpresentations alongside time to share thoughts and ideas in small groups. 

Bio

Jo Hilton has a background in the arts, largely as someone interested in giving artists the chance to do what they do best. After training in the field of counselling and psychotherapy, she recognised the power of stories in the way we live our lives. Most recently, she has been working with students at the University of Edinburgh as they become the counsellors and researchers of the future. 

Post-Symposium

(6 December)

✓ Workshop with Leonore Langner

„Making Contact – Pre-Therapy in Person-Centred Practice”

The first of Rogers’ six “necessary and sufficient conditions” is that two people are “in contact”. In most psychotherapies, this point goes almost unnoticed as a self-evident basic prerequisite.

But what if my client has a limited ability to engage in contact? They may be severely demented, have emotional or cognitive limitations? How is person-centred practise even possible?

With Pre-therapy, Garry Prouty has shown a person-centred way to relate effectively to severely impaired clients.

This workshop offers insights into Pre-therapeutic theories and experiences in engaging with people whose perceptual possibilities lie outside the norm.

Using case studies, we will look at the manifold possibilities and the associated difficulties of establishing contact.

Bio

Leonore Langner BA, Person-centred psychotherapist, group psychotherapist, counsellor, supervisor and sound therapist, working in private practice in around Vienna, Austria.

Chair of PCE Europe and trainer at Peter Hess Academy (Austrian Institute for Sound-Massage-Therapy).

For many years I have offered therapy in geriatric and palliative care units, Pre-Therapy and nonverbal methods with clients in persistent vegetative state.

Workshops and lectures.

✓ Dion Van Werde

„Pre-Therapy and Working with moments of contact loss”

The main aspects of Pre-therapy will be presented again: contact, pre-expressive functioning, reflections of contact, existential alienation, etc. In this workshop, more time will be invested in working interactionally with the participants. Depending on which questions the participants bring, role playing, demonstrating and supervision of practice examples can be offered.

Especially „working in the grey zone“ will be addressed. This is about how to proceed when during a session, all of a sudden the contact with the client gets lost, and the client seems to disappear in an own world that seems unreachable, uncomprehensible, and maybe even bizar.

Bio

Dion Van Werde:
Belgian clinical Psychologist M.A. / Person Centered (PC) Psychotherapist, now living and working in Germany.

Supervisor of the Flemish Association for PC /Experiential Psychotherapy and Counselling. Member of the editorial board of the World Organization for PC / Experiential Psychotherapy.
Certified Trainer and Coordinator of the Pre-Therapy International Network. Trained by Prouty in Chicago, USA. He publishes on Pre-Therapy (see: www.pre-therapy.com under “references”), trains and supervises practitioners and teams, and gives lectures and workshops in 4 languages.

Worked for over 30 years in residential psychiatry in Belgium, with people suffering psychotic functioning, where he and his team translated Prouty’s Pre-Therapy into a multidisciplinary therapeutic ward milieu. Now living in Germany, working in an occupational rehabilitation service for people with multiple problems.

Contact: dionysius.vanwerde@gmail.com, Tel.: 0049 1788872743

One day two castles

(2 December)

Spend an incredible day on this tour from Bucharest to Bran Castle & Peles  Castle. Bran Castle in Transylvania is worldwide famous for its connection with the  myth of Dracula and Peles Royal Castle is among the most beautiful castles of  Europe. Enjoy a breathtaking ride through the Carpathians, a walking tour of the  charming city of Brasov, and a delicious Romanian traditional lunch to complete an  experience you will long remember.

Scroll to Top